Algemene Voorwaarden GERO Footwear

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
GERO Footwear
Vestigingsadres: Ds. Carsjenssingel 6, 9216 VV te Oudega (Sm)
Telefoonnummer: 0512 – 37 08 85 of 06 22 00 26 04
E-mailadres: info@gerofootwear.nl
KvK-nummer: 01106505
BTW-identificatienummer: NL001435525B69

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending en terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
                – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Bij betaling achteraf via Billink zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die GERO Footwear in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:a) risicoanalysesb) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Privacy. Het versturen van email naar klant na bestelling om winkel- en productbeoordelingen te verzamelen.

U gaat akkoord met het gebruik van uw emailadres en het versturen van een eenmalige mail om de winkel en de aangekochte producten te beoordelen via een onafhankelijke dienst in reviewverzameling. Herinneringen voor beoordelingen worden verzonden via een onafhankelijke dienst omdat mensen beoordelingen die door winkels zelf worden beheerd, vaak als bevooroordeeld of nep beschouwen. Het onafhankelijk verzamelen van klantfeedback maakt ook andere optionele functies mogelijk, zoals trustbadges of verificatie van beoordelingen.

Voorwaarden van Customer Reviews LTD

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op CUSTOMER REVIEWS LTD (geregistreerd in Engeland en Wales) 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, Engeland, WC2H 9JQ, bedrijfsnummer 11364361 en bedrijven en andere organisaties die Customer Reviews for WooCommerce-plug-in hebben geïnstalleerd en geactiveerd .

Achtergrond

(A) Customer Reviews heeft vaardigheid, kennis en expertise in het verzamelen, presenteren en analyseren van feedback van consumenten, marktonderzoek en reputatiebeheer, met name met betrekking tot bedrijven met een sterke online aanwezigheid.

(B) De Klant heeft een bedrijf waarin e-mailadressen van klanten worden bewaard en gekoppeld aan een verkoop- of andere zakelijke transactie. Klantbeoordelingen biedt een plug-in voor het verzamelen van beoordelingen en beheert een website waarop feedback kan worden weergegeven waardoor klanten met de klant kunnen communiceren. 

1 Consumentengegevens

1.1 U verstrekt ons de Consumentengegevens voor alle relevante transacties binnen een periode van één maand na de transactiedatum.

1.2 U zorgt ervoor dat de Consumentengegevens zo nauwkeurig en foutloos zijn als redelijkerwijs mogelijk is.

1.3 We zullen de consumentengegevens gebruiken om één e-mail te sturen waarin alleen om feedback wordt gevraagd. We zullen met geen enkele Consument verder contact opnemen, behalve:

1.3.1. met voorafgaande schriftelijke toestemming van u en/of de Consument;

1.3.2. wanneer gegevens van die Consument aan ons zijn verstrekt door een derde partij;

1.3.3. zoals vereist door de wet of door een rechtbank, tribunaal of administratief orgaan van bevoegde jurisdictie; en/of

1.3.4. om de Consument te informeren over een reactie die u hebt gegeven op zijn/haar opmerkingen; en/of

1.3.5. om te voldoen aan onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

2 rechten

Alle bedrijfsnamen, merken en andere handelsmerken van het bedrijf en de website zijn eigendom van Customer Reviews of van derden en mogen alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt na voorafgaande toestemming van respectievelijk ons ​​of derden. Rechten op ons gratis gebruik van bijdragen zijn niet overdraagbaar, zonder tijdslimiet en zonder territoriale beperkingen jegens ons, op het moment dat de bijdrage naar ons wordt verzonden. De inhoud van de website mag nergens anders op internet worden gekopieerd en weergegeven.

3 Vrijwaring

Klanten vrijwaren Klantbeoordelingen tegen verlies of schade geleden of opgelopen door Klantbeoordelingen als gevolg van een claim van een derde partij (inclusief elke claim of bewering van een overheidsinstantie) die:

(a) het gebruik van enige inhoud die door de Klant wordt geleverd, een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en/of in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de Richtlijnen;

(b) Het gebruik van Klantbeoordelingen van Consumentengegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst is in strijd met de Gegevensbeschermingsvereisten of enige andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensprivacy; of

(c) elk e-mailbericht dat namens de Klant is verzonden of verzonden door Klantbeoordelingen, in strijd is met toepasselijke wet-, regel- of regelgeving.

De Klant zal geen claim indienen tegen Klantbeoordelingen die voortkomen uit of verband houden met Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige claim dat de Gebruikersinhoud lasterlijk, beledigend of anderszins schadelijk is. De Klant vrijwaart Klantbeoordelingen tegen verlies of schade geleden of opgelopen door Klantbeoordelingen als gevolg van een dergelijke claim, ongeacht of een dergelijke claim is ingediend door de Klant, een van de gelieerde ondernemingen van de Klant, of een van zijn of hun functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers , agenten, aandeelhouders of andere verbonden derden. 

4 Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Geen van beide partijen sluit enig verlies uit met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enig ander verlies dat niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt onder de Engelse wetgeving.

4.2 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enig verlies van winst of inkomsten, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill of reputatie, verlies van gegevens of enig indirect, gevolg- of speciaal verlies.

5 Persoonlijke informatie

Onze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet op de persoonsgegevens. Gebruikers kunnen contact met ons opnemen als ze informatie opvragen over welke gegevens over hen worden verwerkt of als ze de informatie willen laten verwijderen of corrigeren. Bovendien kunnen geregistreerde gebruikers op elk moment hun toestemming intrekken, wat kan gebeuren door contact op te nemen met support@cusrev.com. Het intrekken van toestemming wordt beschouwd als een verzoek om als gebruiker volledig te worden verwijderd.

We hebben een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die wordt verwerkt, niet wordt verwijderd, verdwijnt, verslechtert of in handen komt van onbevoegde partijen.

Klant stemt ermee in om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de EU-richtlijnen voor gegevensbescherming als gegevensbeheerder en alle andere wetgeving en/of bindende voorschriften die uitvoering geven aan of op grond daarvan worden gemaakt (“Vereisten voor gegevensbescherming”).

Bij het inschakelen van de Review Collection Services wordt de Klant – in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsvereisten – beschouwd als een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens van de Consumenten, die aan Klantbeoordelingen worden verstrekt. Wanneer Klant gebruikmaakt van de Review Collection Services, wordt Klantbeoordelingen beschouwd als de gegevensverwerker. Dit houdt in dat Klantbeoordelingen uitsluitend handelen in opdracht van Klant met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens over de Consumenten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke instructies aan Klantbeoordelingen te verstrekken. Customer Reviews zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om te voldoen aan de verplichtingen van een gegevensverwerker, inclusief ervoor te zorgen dat de informatie niet (i) per ongeluk of onrechtmatig wordt vernietigd, (ii) verloren, gewijzigd of beschadigd, (iii) bekendgemaakt aan of toegankelijk gemaakt door een onbevoegde persoon, (iv) misbruikt of (v) op andere manieren behandeld in strijd met de Gegevensbeschermingsvereisten. Op verzoek van Klant zal Klantreviews, in lijn met en voor zover voorzien in de Gegevensbeschermingseisen, Klant voldoende informatie verstrekken zodat Klant ervoor kan zorgen dat bovengenoemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Alle gegevens die over consumenten worden verzameld en verwerkt nadat een geverifieerd exemplaar van een recensie is gepubliceerd op de website van klantenrecensies (www.cusrev.com), worden verwerkt door klantenrecensies als gegevensbeheerder. in lijn met en voor zover voorzien in de Gegevensbeschermingsvereisten, Opdrachtgever voldoende informatie verstrekken zodat Opdrachtgever ervoor kan zorgen dat de bovengenoemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Alle gegevens die over consumenten worden verzameld en verwerkt nadat een geverifieerd exemplaar van een recensie is gepubliceerd op de website van klantenrecensies (www.cusrev.com), worden verwerkt door klantenrecensies als gegevensbeheerder. in lijn met en voor zover voorzien in de Gegevensbeschermingsvereisten, Opdrachtgever voldoende informatie verstrekken zodat Opdrachtgever ervoor kan zorgen dat de bovengenoemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Alle gegevens die over consumenten worden verzameld en verwerkt nadat een geverifieerd exemplaar van een recensie is gepubliceerd op de website van klantenrecensies (www.cusrev.com), worden verwerkt door klantenrecensies als gegevensbeheerder.

Klantenreviews is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van de Consumenten op of het gebruik van de Klantenreviews-service, inclusief de inhoud die door de Consumenten is gepubliceerd (dergelijke inhoud, “Gebruikersinhoud”). Klantrecensies heeft en kan de gebruikersinhoud niet controleren of controleren en klantbeoordelingen onderschrijven geen gebruikersinhoud, noch vertegenwoordigen de meningen die in de gebruikersinhoud worden geuit de meningen van klantenrecensies, zijn gelieerde ondernemingen, of een van zijn of hun functionarissen, directeuren , werknemers, aannemers of aandeelhouders.

De Overeenkomst wordt niet beschouwd als een goedkeuring, goedkeuring of aanbeveling van Klant, producten of diensten van Klant door Klantbeoordelingen. Opdrachtgever mag zichzelf niet op de markt brengen of op andere wijze openbare verklaringen afgeven die in strijd zijn met het bovenstaande.

Het gebruik door de Klant van de Klantenreviews-service moet te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Klant garandeert Klantbeoordelingen dat het gebruik van de Klantbeoordelingen Service er op geen enkele manier toe zal leiden dat Klantbeoordelingen toepasselijke wetten, regels of voorschriften overtreden of de privacyrechten van derden schenden.

Wanneer u een recensie schrijft, is uw naam en/of e-mailadres nog steeds zichtbaar voor het bedrijf dat wordt beoordeeld via het klantendashboard, zelfs als het is ingesteld om anoniem te publiceren. 

Persoonlijke informatie van klanten die zijn uitgenodigd om een ​​recensie te schrijven, maar dit drie maanden na de datum van de uitnodiging nog niet hebben gedaan, worden automatisch verwijderd uit de database met klantenrecensies.

6 Disclaimer

Customer Reviews produceert of publiceert geen bijdragen op de website. Klantbeoordelingen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beoordelingen en opmerkingen die op de website worden geplaatst. Als je een probleem met de website wilt verwijderen of bespreken, stuur dan een e-mail naar support@cusrev.com. 

Customer Reviews aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van bijdragen gepubliceerd door geregistreerde gebruikers op de website, inclusief bijdragen van technische, externe of enige andere oorzaak kunnen worden gewijzigd of verwijderd in verband met de publicatie op de website of het volgende.

Customer Reviews leest of bewerkt de aan de website toegevoegde bijdragen niet en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze bijdragen. Indien de bijdragen links naar derden bevatten, aanvaardt Customer Reviews geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de betreffende link.

Aanbevelingen van Klantenreviews en verwijzing naar concrete bedrijven, e-shops, enz. is slechts richtinggevend en Klantenreviews kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden indien de leidende aanbeveling onjuist, misleidend of soortgelijk blijkt te zijn.

Klantbeoordelingen kunnen in geen geval worden gemaakt ter compensatie van het gebruik van de website of code, inclusief inkomstenderving, bedrijfsverlies, marktonderbrekingen, verlies van goodwill of soortgelijke verliezen. Verder kunnen Klantbeoordelingen niet tot schadevergoeding of iets dergelijks worden verplicht als gevolg van fouten of downtime.

Customer Reviews behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te herzien, evenals het recht om de website te sluiten als gevolg van eigen beoordeling en zonder waarschuwing.

We behouden ons het recht voor om beoordelingen die zijn gevraagd van externe websites te verwijderen.

Reviews die buiten het systeem van Customer Reviews worden gevraagd, kunnen worden gemarkeerd en gemodereerd.